ഐടി ചുരുക്കെഴുത്ത്

IT

എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഐടി വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ.

ഒരു ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഡാറ്റ, സൈബർ സുരക്ഷ, ആന്തരിക ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സംവിധാനങ്ങൾ, ബാഹ്യമായി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സിസ്റ്റങ്ങൾ, മൂന്നാം കക്ഷി പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ലൈസൻസിംഗ്, അതുപോലെ അന്തിമ ഉപയോക്തൃ ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നിവയുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു.