സംക്ഷേപം

സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ടെക്നോളജി എന്നിവയുടെ ചുരുക്കെഴുത്തുകളും ചുരുക്കങ്ങളും

മുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക ബട്ടൺ