നിങ്ങളുടെ ചെറുകിട ബിസിനസ്സിനായി ഏറ്റവും മികച്ച ബി 2 സി സി‌ആർ‌എം എന്താണ്?

ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭം മുതൽ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി. അന്തിമ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഡെലിവറിക്ക് പകരമായി ബിസിനസ്സ് 2 ഉപഭോക്തൃ മാനസികാവസ്ഥ കൂടുതൽ‌ യു‌എക്സ് കേന്ദ്രീകൃത മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ശരിയായ ഉപഭോക്തൃ ബന്ധ മാനേജുമെന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശ്രമകരമാണ്.