മികച്ച അവതരണ രൂപകൽപ്പനയ്‌ക്കായി ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തുക

പവർപോയിന്റ് ബിസിനസിന്റെ ഭാഷയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രശ്‌നമെന്തെന്നാൽ, മിക്ക പവർപോയിന്റ് ഡെക്കുകളും അവതാരകരുടെ നാപ്-പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സ്വരമാധുര്യങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള അമിതവും പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതുമായ സ്ലൈഡുകളുടെ ഒരു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് അവതരണങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച ശേഷം, ലളിതവും എന്നാൽ അപൂർവമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതിനായി, അവതരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ ചട്ടക്കൂടായ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഓരോ ഡെക്കും ഓരോ സ്ലൈഡും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും എന്നതാണ് ആശയം