ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ന്യൂസ് ഫീഡ് റാങ്കിംഗ് അൽഗോരിതം മനസിലാക്കുന്നു

വായന സമയം: 4 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റ് പ്രേക്ഷകരുടെ വാർത്താ ഫീഡുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് ദൃശ്യപരത നേടുന്നത് സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റർമാരുടെ ആത്യന്തിക നേട്ടമാണ്. ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ സാമൂഹിക തന്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പലപ്പോഴും അവ്യക്തവുമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിൽ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വിശാലമായതും നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു അൽഗോരിതം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഉള്ളടക്കം നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ന്യൂസ് ഫീഡ് അൽഗോരിതം നൽകിയ പേരാണ് എഡ്ജ് റാങ്ക്