നിങ്ങളുടെ പരിവർത്തന നിരക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന എക്സിറ്റ്-ഇന്റന്റ് പോപ്പ്-അപ്പുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ

നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, പരിവർത്തന നിരക്കുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയതും കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ എക്സിറ്റ്-ഇന്റന്റ് പോപ്പ്-അപ്പുകൾ നിങ്ങൾ തിരയുന്ന കൃത്യമായ പരിഹാരമാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മുൻകൂട്ടി അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. എക്സിറ്റ്-ഇന്റന്റ് പോപ്പ്-അപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നിരവധി തരം ഉണ്ട്