പകാശനം

Martech Zone സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ബ്ലോഗാണ് Douglas Karr ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർമാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ ബ്ലോഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ദയവായി ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക.

  • ഈ ബ്ലോഗ് ക്യാഷ് പരസ്യം ചെയ്യൽ, സ്പോൺസർഷിപ്പ്, പണമടച്ചുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നഷ്ടപരിഹാര രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.
  • ഈ ബ്ലോഗ് അതിന്റെ ചില ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് ധനസമ്പാദനം നടത്തുന്നു.
  • ഈ ബ്ലോഗ് വായുടെ വിപണന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. ബന്ധം, അഭിപ്രായം, സ്വത്വം എന്നിവയുടെ സത്യസന്ധതയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലഭിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം ഈ ബ്ലോഗിലെ പരസ്യ ഉള്ളടക്കം, വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റുകളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. ആ ഉള്ളടക്കം, പരസ്യ ഇടം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് എന്നിവ പണമടച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഉള്ളടക്കമായി വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടും.
  • ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌, സേവനങ്ങൾ‌, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ‌, മറ്റ് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ‌ എന്നിവയിൽ‌ അഭിപ്രായം നൽ‌കുന്നതിന് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഉടമ (കൾ‌) നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ഉടമയ്‌ക്ക് (ങ്ങൾ‌) ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റുകൾ‌ക്കോ പരസ്യങ്ങൾ‌ക്കോ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ആ വിഷയങ്ങളിലോ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിലോ ഉള്ള സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ‌, കണ്ടെത്തലുകൾ‌, വിശ്വാസങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ അനുഭവങ്ങൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ എല്ലായ്‌പ്പോഴും നൽകുന്നു. ഈ ബ്ലോഗിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ബ്ലോഗർമാരുടേതാണ്. ഒരു ഉൽ‌പ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചോ സേവനത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്ന ക്ലെയിം, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്, ഉദ്ധരണി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രാതിനിധ്യം സംശയാസ്‌പദമായ നിർമ്മാതാവ്, ദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ കക്ഷി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
  • താൽ‌പ്പര്യ വൈരുദ്ധ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം ഈ ബ്ലോഗിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഉള്ളടക്കം എല്ലായ്പ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടും.