ഒരു ക്ലിക്ക് വൈറ്റ്‌പേപ്പറിന്റെ പ്രാധാന്യം

ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ് ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്പോൺസറായ ഡെലിവ്ര ഒരു ക്ലിക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ്പേപ്പർ സൃഷ്ടിച്ചു, കാരണം ഇത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഒരു ക്ലിക്ക് വൈറ്റ്‌പേപ്പറിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓരോ ക്ലിക്കിനും പിന്നിലുള്ള യുക്തി, ക്ലിക്ക് നിരക്കുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, ഒരു ക്ലിക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ശ്രമങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചില യഥാർത്ഥ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യൽ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് a

നൂബിയിൽ നിന്ന് ഒരു Wii നേടുക!

എന്റെ നല്ല സുഹൃത്ത്, പാട്രിക്… അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ നൂബി, ഒരു നിന്റെൻഡോ വൈ നൽകുന്നു! പാട്രിക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി എന്റെ ബ്ലോഗിന്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്താണ്, കൂടാതെ ദ ബീൻ കപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ധാരാളം കപ്പ് കാപ്പി കഴിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ ഗാഡ്‌ജെറ്റിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ആവേശഭരിതനാകുമ്പോൾ, എന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നല്ലൊരു ഭാഗത്തിനും ഒരു സൂചനയും ഇല്ലെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്