കാന എക്സ്പ്രസ്: ഉപഭോക്തൃ അനുഭവ മാനേജ്മെന്റ്

ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആവശ്യം മുൻ‌കൂട്ടി കണ്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്താനായി മാത്രം ഒരു സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന മിഡ്-സൈസ്, വലിയ കമ്പനികളുമായി ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനത്തിനായി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ ചെയ്തതിൽ അതൃപ്തിയുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല… സേവനം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള മാധ്യമം അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. ഇത് ഒരു പൊതുവേദിയായതിനാൽ, നിങ്ങൾ അവർക്ക് അത് നൽകുന്നതാണ് നല്ലത്. വേഗത. ഈ

ബിസിനസ്സ് വാങ്ങുന്നവർ വ്യത്യസ്തരാണ്!

ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാകാനുള്ള കാരണങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കോപ്പിറൈറ്റർ ബോബ് ബ്ലൈ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റുകളിലെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് വാങ്ങുന്നയാളുടെ ഉദ്ദേശ്യം സവിശേഷമാണ്: ബിസിനസ്സ് വാങ്ങുന്നയാൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് വാങ്ങുന്നയാൾ അത്യാധുനികമാണ്. ബിസിനസ്സ് വാങ്ങുന്നയാൾ ധാരാളം പകർപ്പ് വായിക്കും. ഒരു മൾട്ടി-സ്റ്റെപ്പ് വാങ്ങൽ പ്രക്രിയ. ഒന്നിലധികം വാങ്ങൽ സ്വാധീനങ്ങൾ. ബിസിനസ്സ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ