മികച്ച എന്റർപ്രൈസ് വിദഗ്ധരിൽ നിന്നുള്ള ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത സോഷ്യൽ മീഡിയ ജ്ഞാനം

ബിഗ് കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത്ര വ്യക്തമായിരിക്കില്ലെന്ന് എന്തറിയാം? ജയ് ബെയറിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇബുക്ക്, സോഷ്യൽ പ്രോസ് ഓൾ-സ്റ്റാർസ്: കരിയർ പാതകളും 27 വലിയ കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫഷണലുകളിൽ നിന്നുള്ള നുറുങ്ങുകളും റഫറൽ കാൻഡി കുഴിച്ചെടുത്തു. നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സാന്നിധ്യം സ്ഥാപിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കമ്മ്യൂണിറ്റി കെട്ടിപ്പടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനെ നന്നായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുവായ വിവേകം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നുറുങ്ങുകൾ വിവരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു