25 ആകർഷണീയമായ ഉള്ളടക്ക വിപണന ഉപകരണങ്ങൾ

25 സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് 2013 ആകർഷണീയമായ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടുത്തിടെ പങ്കിട്ടു. ഇത് ഒരു സമഗ്രമായ പട്ടികയല്ല, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഉള്ളടക്ക വിപണന തന്ത്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങൾ, അഞ്ച് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്ക വിപണനത്തിലുടനീളമുള്ള അഞ്ച് ഉപകരണങ്ങളുടെ മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ: ക്യൂറേഷൻ - കണ്ടെത്തുന്നതിനും ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ് ഉള്ളടക്ക ശ്രേണി, തുടർന്ന് അത് a